Natječaji

DOMOVINSKOG RATA 60

Traže se ponude za postavu invalidske rampe pred ulazom (željezna ili betonska)

Broj za dostavu ponude: 64/22.
Predstavnik suvlasnika: Goran Mužinić
Rok za dostavljanje ponuda: 10.5.-25.5.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.