Novosti

Obveza prihvaćanja e-Računa od 1. srpnja 2019.

U skladu s Direktivom 2014/55/EU i u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) Stano-uprava d.o.o. je obvezna zaprimati isključivo elektroničke račune od 1. srpnja 2019. za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji e-Računa. Navedeno se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Računi koji će se moći zaprimati, nakon navedenog roka, i u papirnatom obliku su računi za usluge koje su izuzete od javne nabave, čl. 29.-39. te 348.-353. Zakona o javnoj nabavi.

Ovim Vas putem obavještavamo da nakon 1. srpnja 2019. nećemo biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu ako isti nije izdan u obliku propisane forme e-Računa.

Kako bismo i u buduće neometano nastavili suradnju, najljepše Vas molimo da do navedenog datuma tehnički prilagodite izdavanje računa propisanom obliku.