Organizacijska struktura

Uprava društva

Direktor: Ante Zuanić, dipl.iur.

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova

Za pitanja upravljanja, koja u bilo kojem dijelu zahtijevaju pravnu obradu, ali i pravnu pomoć suvlasnicima i ostalim službama, osigurana je pravodobna i stručna pomoć. Kroz suradnju s drugim odjelima tvrtke pronalaze se rješenja koja omogućuju podizanje kvalitete usluga koje pružamo suvlasnicima u zgradama pod našim upravljanjem, kao i drugim subjektima.

U Sektoru općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se slijedeći poslovi:

 • U poslovima vezanim za upravljanje zgradama, zastupa suvlasnike zgrada pred javnim bilježnicima, sudovima, inspekcijama i drugim tijelima vlasti,
 • Pokreću se postupci ovrhe pred javnim bilježnicima radi naplate dugovanja na ime sredstava zajedničke pričuve te režijskih troškova zgrade,
 • Evidentiraju se promjene vlasništva stambenih i poslovnih prostora
 • Podnošenje prijava inspekcijama i policiji,
 • Pokretanje postupka radi uplanjenja zgrade, etažiranja, te utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade i sl.,
 • Zastupanje tvrtke u svim postupcima u kojima je ista aktivna ili pasivna stranka.
 • Odgovaranje na dopise i rješavanje zahtjeva predstavnika suvlasnika, suvlasnika i drugih fizičkih i pravnih osoba te državnih tijela primljenih putem protokola, poštom, faksom i putem elektroničke pošte,
 • Davanje pravnih savjeta u svezi s upravljanjem i odgovaranje na upite predstavnika suvlasnika, suvlasnika, usmeno, pismeno, ili putem telefona,
 • Sudjelovanje na skupovima suvlasnika, po potrebi
 • Uspješno vođenje postupaka na općinskim, županijskim, prekršajnim i trgovačkim sudovima te Vrhovnom, Visokom trgovačkom, Upravnom i Ustavnom sudu
 • Praćenje sudske prakse, stručne literature i sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima radi usavršavanja i stjecanja znanja, ocjenjivanja vlastitog rada i predlaganja poboljšica u procesima rada, sve u svrhu povećanja kvalitete poslova i ostvarivanja planskih ciljeva sektora i tvrtke u cjelini.

Sektorom općih, pravnih i kadrovskih poslova rukovodi i obavljanje procesa u okviru sektora nadzire voditelj istog.

Kontaktirajte nas:

Silvana Vučković,, mag. iur., Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova
021/340-326

 

Sektor tehničkih poslova

Referenti tehničke službe, od kojih svaki brine o određenim zgradama, vode računa o izvršavanju slijedećih poslova:

 • redovno održavanje zgrada – vrši pregled zgrada i izrađuje Godišnji plan održavanja, u suradnji sa predstavnikom suvlasnika
 • utvrđuje opseg i nivo intervencija, te predlaže rješenja,
 • obavlja nadzor nad izvođenjem radova na održavanoj zgradi,
 • zaprima dojave predstavnika suvlasnika te ih prosljeđuje nadležnom voditelju sektora ili referentima, a u njihovoj odsutnosti iznimno organizira hitne popravke.

Voditelj tehničke službe:

Josip Katić, dipl.ing.građ.
021/340-294

Financijsko-računovodstveni sektor

U Financijsko-računovodstvenom sektoru obavlja se evidentiranje i knjiženje svih poslovnih promjena na stambeno-poslovnim zgradama i obavljanje kompletnog platnog prometa za potrebe zgrada sukladno zahtjevima.

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima:

 • vodi se knjigovodstvo stambenih zgrada i obračun prihoda i rashoda;
 • vrši se knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu (na primjer prihod od postavljenih reklama, prihod po osnovi refundacija troškova, postupaka prisilne naplate, kamata na zakašnjela plaćanja pričuve);
 • vrše se sve pripreme oko otvaranja posebnog žiro-računa zgrade, ukoliko to suvlasnici žele;
 • izvještavaju se predstavnici suvlasnika o stanju na računu zgrade, a jednom godišnje dostavljaju se svim suvlasnicima izvješća o poslovanju zgrade temeljem zakonske obveze (čl. 379. st.1. podst.7. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima);
 • priprema se dokumentacija za podizanje kredita  u slučaju kad zgradi nedostaje raspoloživog novca za uređenje i popravke zajedničkih dijelova zgrade te pruža sva ostala logistička podrška oko naplate i uredne otplate kreditnih anuiteta. Pri tom se suvlasnicima u suradnji sa OTP bankom nude najpovoljniji krediti na tržištu.
 • omogućava se uvid u trenutno stanje zgrade svim suvlasnicima te uvid u stanje njihovog osobnog računa (stanja duga i/ili pretplate);
 • jednom do dva puta godišnje obaviještavaju se svi dužnici o nepodmirenim obvezama zakonske pričuve radi poboljšanja naplate, usuglašavanja duga te izbjegavanja nepotrebnih troškova prisilne naplate ukoliko se odazovu i podmire svoja dugovanja;
 • obavlja se obračun naknade ovlaštenim predstavnicima, kao i čistačicama ako se isplata obavlja iz sredstava zajedničke pričuve;
 • prate se i poštuju svi propisi iz područja upraviteljske djelatnosti, kako bi se štiteći zakonitost rada i upravljanja štitio interes suvlasnika stambenih zgrada;
 • obavljaju se svi financijski i računovodstveni poslovi za upravitelja, kao pravnu osobu u vlasništvu Grada Splita.

Voditelj Financijsko-računovodstvenog sektora:

Nataša Đipalo, dipl. oec.
021/340-322