Novosti

POZIV

                                                                                GRAD SPLIT

                                                                                N/R ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

                                                                                G-DIN ANTONIO KUZMANIĆ

                                                                                SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

                                                                                P  O  Z  I  V

           Sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i temeljem članka 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (potpuni tekst od 04.04.2017. godine) sazivam

 

 TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

STANO – UPRAVA d.o.o.

      za dan 01. listopada 2021. godine (petak) s početkom u 12,00 sati.

 

Skupština Društva će se održati u prostorijama Gradske uprave GRADA SPLITA, Obala kneza Branimira 17.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

                                                           DNEVNI RED:

  1. Opoziv predstavnika Grada Splita iz Nadzornog odbora trgovačkog društva STANO-UPRAVA D.O.O. SPLIT
  2. Imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor trgovačkog društva STANO-UPRAVA D.O.O.

Prilog: Odluka o opozivu

            Odluka o imenovanju

                                                                                                             Direktor:

                                                                                                     Ante Zuanić, dipl.iur.