Novosti

5. studenog 2013.

OBAVIJEST o pripremi za zimski sezonu

Po nalogu službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Grada Splita Klase: 810-01/13-01/25, Ur.broj: 2181/01-14-02/01-13.

Predstavnicima suvlasnika savjetujemo da pred početak zime izvrše slijedeće aktivnosti:

1. Nabavite lopate za snijeg u količini koju smatrate dostatnom, minimalno dvije
2. Napravite raspored dežurstava u zgradama, na način kako to rade na sjeveru Hrvatske, po kojem bi se za svaki dan u određenom periodu točno odredile osobe zadužene za čišćenje snijega oko zgrade
3. Predlažemo da se raspored dežurstava napravi za period od 01.12.2013. do 01.03.2014. godine. Raspored dežurstava ažurirati svake godine

Više
1. rujna 2012.

OBAVIJEST

STANO-UPRAVA d.o.o.SPLIT, Mike Tripala 6/III, u ime i za račun suvlasnika zgrada pod svojim upravljanjem, raspisuje POZIV IZVOĐAČIMA RADOVA za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji u 2013.godini. Poziv se odnosi na izvođače slijedećih radova: krovopokrivački, izolaterski, radovi na fasadi, bojadisarski, vodoinstalaterski radovi, radovi na otčepljivanju kanalizacije, aluminijska, plastična i crna bravarija, drvodjelski radovi, ugradnja parlafona i elektroinstalacije, održavanje protupožarnih aparata, održavanje gromobranskih instalacija, održavanje antenskih sustava, te drugi radovi na održavanju zajedničkih djelova i uređaja na stambeno-poslovnim zgradama.

Više
30. studenog 2011.

OBAVIJEST

Poštovani suvlasnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da nepodmirene obveze sredstava zajedničke pričuve  za period do 31.12.2011 godine koje su glasile u korist žiro računa SZP kod Credo banke d.d. plaćate na račun  2330003-1351937954  otvoren kod  SPLITSKE BANKE – Societe Generale Group d.d. (poziv na broj ostaje isti).

Više
12